Aviso legal e política de privacidade

PROTECCIÓN DE DATOS

TITULARIDADE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio electrónico, faise constar que esta páxina corresponde á entidade:

¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

IGAPE, Complexo Administrativo San Lázaro, S/N. C.P. 15703 Santiago de Compostela 
C.I.F.: Q6550010J 
Tfno: 981 541 147  
Mail: xerencia@igape.es  
Web: www.igape.es  

Podes dirixirche de calquera forma para comunicarche connosco.

Consorcio Zona Franca de Vigo

NIF.: V36611580

Dirección: Área Portuaria de Bouzas s/n, 36208 Vigo.
Correo electrónico: lopd@zonafrancavigo.es

Teléfono: 986269700

Para o exercicio, por parte do interesado, dos dereitos que lle recoñece a normativa de protección de datos, pódense exercer:

 1. Por vía eletronica, a través do correo electrónico único lopdf@zonafrancavigo.com
 2. Por vía postal, a través da seguinte dirección única: Consorcio Zona Franca de Vigo, Área Portuaria de Bouzas s/n, 36208 Vigo (España)

Reservámonos o dereito para modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade  en calquera momento. Recomendámosche revisar a mesma, e se che rexistraches e accedes á túa conta ou perfil, informaráseche das modificacións.

INSCRICIÓN WEB – PARTICIPANTES PROGRAMA INCUBADORA HIGH TECH AUTO (HTA) 

¿Que datos recompilamos a través do formulario de inscrición?

Podemos tratar o teu IP, que sistema operativo ou navegador usas e mesmo a duración da túa visita, de forma anónima.

A web permite a inscrición da solicitude de participación no programa HTA por parte da persoa responsable do proxecto para presentar.

Almacenaremos o email na nosa base de datos para proceder a enviarche a través do mesmo información sobre a aceptación para o ingreso na fase de selección do programa, así como para envío comunicacións periódicas relacionadas coa túa solicitude, ata que solicites a baixa ou deixemos de enviar correos.

¿Con que finalidades imos tratar os teus datos persoais?

 • Poder participar no programa HTA conforme co establecido nas BASES aprobadas polas entidades promotoras e colaboradoras de HTA  para, entre outras cousas:
  • Comprobar que o proxecto presentado cumpre os requisitos mínimos de participación
  • Valorar a súa posible selección conforme aos criterios de avaliación.
 • Información por medios electrónicos que verse sobre a túa participación.
 • Información de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
 • Xestionar os servizos administrativos, de comunicacións e de loxística realizados polo responsable.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación e consentimento do interesado: naqueles casos onde, para realizar unha solicitude, sexa necesario cubrir un formulario e facer un “click” no botón de enviar, a realización do mesmo implicará necesariamente que fuches  informado e outorgaches expresamente o teu consentimento ao contido da cláusula anexada ao devandito formulario ou aceptación da política de privacidade.

Todos os nosos formularios contan co símbolo * nos datos obrigatorios. Se non facilitas eses campos ou non marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información. Normalmente ten a seguinte fórmula: “□ Lin e acepto a Política de privacidade .”

CONTACTOS DA WEB OU DO CORREO ELECTRÓNICO 

¿Que datos recompilamos a través da web?

Podemos tratar o teu IP, que sistema operativo ou navegador usas e mesmo a duración da túa visita, de forma anónima.

Se nos facilitas datos no formulario de contacto, identificaraste para poder contactar contigo no caso de que sexa necesario.

¿Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

 • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Xestionar o servizo solicitado, contestar á túa solicitude ou tramitar a túa petición.
 • Información por medios electrónicos que verse sobre a túa solicitude.
 • Información de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación e consentimento do interesado: naqueles casos onde, para realizar unha solicitude sexa necesario cubrir un formulario e facer un “click” no botón de enviar, a realización do mesmo implicará necesariamente que fuches informado e outorgaches expresamente o teu consentimento ao contido da cláusula anexada ao devandito formulario ou aceptación da política de privacidade.

Todos os nosos formularios contan co símbolo * nos datos obrigatorios. Se non facilitas eses campos ou non marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información. Normalmente ten a seguinte fórmula: “□ Lin e acepto a Política de privacidade .”  

CONTACTOS REDES SOCIAIS 

¿Con que finalidades imos tratar os teus datos persoais?

 • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude, ou tramitar a túa petición.
 • Relacionarnos contigo e crear unha comunidade de seguidores.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación dunha relación contractual na contorna da rede social que corresponda e conforme ás súas políticas de privacidade:

CONTACTOS DO NEWSLETTER

¿Que datos recompilamos a través do newsletter?

Na web permítese subscribirse ao Newsletter se nos facilitas unha dirección de correo electrónico, á que se remitirá a mesma.

Almacenaremos unicamente o teu email na nosa base de datos e procederemos a enviarche correos periodicamente ata que solicites a baixa, ou deixemos de enviar correos.

Sempre terás a opción de darte de baixa, en calquera comunicación.

¿Con que finalidades imos tratar os teus datos persoais?

 • Xestionar o servizo solicitado.
 • Información por medios electrónicos que verse sobre a túa solicitude.
 • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
 • Realizar análise e melloras no envío de mailing para mellorar a nosa estratexia comercial.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación e consentimento do interesado: naqueles casos onde te subscribas,  será necesario aceptar un checkbox e clicar no botón de enviar. Iso implicará necesariamente que fuches informado e outorgaches expresamente o teu consentimento á recepción do Newsletter.

Se non marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade  non se permitirá o envío da información. Normalmente ten a seguinte fórmula: “□ lin e acepto a Política de privacidade .”

¿Durante canto tempo imos manter os datos persoais?

Só podemos consultar ou dar de baixa os teus datos de forma restrinxida ao ter un perfil específico. Tratarémolos tanto tempo como ti nos deixes, seguíndonos, sendo amigos ou dándolle a “gústame”, “seguir” ou botóns similares.

Calquera rectificación dos teus datos ou restrición de información ou de publicacións debes realizala a través da configuración do teu perfil ou usuario na propia rede social.  

¿Incluímos datos persoais de terceiras persoas?

Si, pódese recoller información sobre terceiros participantes nos proxectos que solicitan a inclusión nas diferentes fases do proxecto conforme coas indicacións que se establecen nas BASES da Convocatoria. O responsable do proxecto que solicita o acceso ao programa deberá, con carácter previo, informar e solicitar o consentimento sobre o tratamento dos datos persoais que se realizará dentro do programa sobre as devanditas persoas ou, pola contra, exímesnos de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

¿E datos de menores?

Non tratamos datos de menores de 18 anos. Por tanto, abstente de facilitalos se non tes esa idade ou, no seu caso, de facilitar datos de terceiros que non teñan a citada idade. O IGAPE exímese de calquera responsabilidade polo incumprimento desta condición.

¿Realizaremos comunicacións por medios electrónicos?

Só realizaranse para xestionar a túa solicitude se é un dos medios de contacto que nos facilitou.

Calquera outro tipo de comunicacións non contempladas nas BASES do proxecto deberá de ser expresamente autorizadas.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos? 

Podes estar tranquilo: adoptamos un nivel óptimo de protección dos datos persoais que manexamos e instalamos todos os medios e medidas técnicas á nosa disposición segundo o estado da tecnoloxía para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? 

Os teus datos poderán comunicarse ás entidades promotoras do programa de HTA : Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV), con NIF V36611580, e Instituto Galego de Promoción Económica, con NIF Q6550010J, á Fundación INCYDE (Instituto Cameral para a Creación e Desenvolvemento da Empresa), con NIF G82639352, e a outras entidades públicas ou privadas colaboradoras do programa, coas finalidades de avaliar os proxectos presentados, xestionar a participación no programa, difundir e facer promoción pública do mesmo, así como terceiros en cumprimento das obrigacións legais vinculadas, así como aos encargados do tratamento necesarios para a execución do acordo, de conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poder públicos, conforme a normativa vixente.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia. En particular, os datos serán comunicados ao Dirección Xeral de Fondos Europeos do Ministerio de Facenda coa finalidade de realizar a xestión, seguimento, información, control,  coordinación e estudo da execución e avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europea na súa condición de Autoridade de Xestión do Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, segundo o disposto en   o Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as súas disposicións de desenvolvemento.

Cando llo ordenemos, terán acceso á nosa web a empresa de desenvolvemento e mantemento web ou a de aloxamento. As mesmas terán asinado un contrato de prestación de servizos que lles obriga a manter o mesmo nivel de privacidade  que nós.

Calquera transferencia internacional de datos ao usar aplicacións americanas, estará adherida ao convenio Privacy Shield, que garante que as empresas de software americano cumpren as políticas de protección de datos europeas en materia de privacidade .

¿Que dereitos tes?

 • A saber se estamos a tratar os teus datos ou non.
 • A acceder aos teus datos persoais.
 • A solicitar a rectificación dos teus datos se son inexactos.
 • A solicitar a supresión dos teus datos se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se nos retiras o consentimento outorgado.
 • A solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nalgúns supostos, nese caso só conservarémolos de acordo coa normativa vixente.
 • A portar os teus datos, que che serán facilitados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica. Se o prefires, podémosllos enviar ao novo responsable que nos designes. Só é válido en determinados supostos.
 • A presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ou autoridade de control competente se crees que non che atendemos correctamente.
 • A revogar o consentimento para calquera tratamento para o que consentises, en calquera momento.

Se modificas algún dato, agradecémosche que nolo comuniques para mantelos actualizados.

¿Queres un formulario para o exercicio de dereitos?.

Temos formularios para o exercicio dos teus dereitos, pídenolos por email ou, se o prefires, podes usar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou terceiros.

Estes formularios deben ir asinados electronicamente ou ser acompañados de fotocopia do DNI.  

Se che representa alguén, debes achegarnos copia do seu DNI, ou que o firme coa súa sinatura electrónica.

Os formularios poden ser presentados presencialmente, enviados por carta ou por mail na dirección do responsable ao comezo deste texto.

¿Canto tardamos en contestarche ao exercicio de dereitos?.

Depende do dereito, pero como máximo nun mes desde a túa solicitude, e dous meses se o tema é moi complexo e notificámosche que necesitamos máis tempo.

¿Tratamos cookies? 

Se usamos outro tipo de cookies que non sexan as necesarias, poderás consultar a política de cookies na ligazón correspondente desde o inicio da nosa web.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener tus datos personales? 

Os datos persoais serán mantidos mentres sigas vinculado ao programa.

Unha vez desvincúlesche, os datos persoais tratados en cada finalidade manteranse durante os prazos legalmente previstos, incluído o prazo no que un xuíz ou tribunal póidaos requirir atendendo ao prazo de prescrición de accións xudiciais.

Os datos tratados manteranse en tanto non expiren os prazos legais aludidos anteriormente se houbese obrigación legal de mantemento ou, de non existir ese prazo legal, ata que o interesado solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.

Manteremos toda a información e comunicacións relativas á relación establecida co proxecto nas súas diferentes fases de desenvolvemento para atender posibles reclamacións.

USUARIOS 

O acceso e/ou uso deste portal HTA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas.

USO DO PORTAL 

O portal HTA proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a IGAPE , CZFV ou aos seus colaboradores, aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que se ofrecen a través do portal HTA e, con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para: (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos IGAPE e demais entidades participantes ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. O IGAPE resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, O IGAPE non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O IGAPE por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), sexan de titularidade do IGAPE ou de calquera das etidades promotoras e colaboradoras do programa HTA. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, co fin de promover o desenvolvemento do programa, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do IGAPE. O USUARIO comprométese a respectar estes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco ríxido do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de de o programa HTA.

DIRECCIÓNS IP

Os servidores do sitio web  poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente rexistrado que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web , a orde de visitas, o punto de acceso, etc.  

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O IGAPE non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS

O IGAPE resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

LIGAZÓNS 

No caso de que no portal do programa HTA dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, O IGAPE non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos nin asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web  alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

O IGAPE resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES

O IGAPE perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

O IGAPE poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

SEGURIDADE

O sitio web  utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Todo proceso de participación no programa ou que conleve a introdución de datos persoais de carácter alto (saúde, ideoloxía,…) serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal forma que ningún terceiro teña acceso á información transmitida vía electrónica.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre o IGAPE e o USUARIO no que se refire ao uso do portal do programa HTA rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais que corresponda.